Tajikistan

  1. CIA -- The World Factbook 2000 -- Tajikistan
  2. Republic of Tajikistan
  3. Union of Councils for Soviet Jews Tajikistan
  4. Tajikistan, Central Asia - coutry guide.
  5. Republic of Tajikistan -
  6.  

Page Updated: 24 February, 2002