Photo was taken at the Elite Studio in Spokane, Washington.
Taken from photo case.